90% số cơ sở lao động chưa thực hiện quan trắc môi trường